top of page
onyar_bodeg-pizza_high-RGB.jpg

Ocupació terapèutica a l'obrador d'Aliments Onyar


versió en català

Ja fa uns mesos que un grup d'usuaris del servei de Teràpia Ocupacional de la Fundació Ramon Noguera desenvolupen una nova activitat d'ocupació terapèutica a l'obrador d'Aliments Onyar.


Es tracta de 6 persones del Centre Ocupacional Montilivi (Girona) que, acompanyades d'un monitor referent i durant unes hores a la setmana, assisteixen a l'obrador per portar a terme tasques d'etiquetatge dels envasos dels nostres productes ecològics en una estància habilitada per a aquest procés.


Per als criteris de selecció de les persones que realitzen l'activitat, s’han tingut en compte les preferències individuals, seguint el model del Pla Centrat en la Persona, així com les capacitats, habilitats i autonomia de cadascú.


S’ha realitzat una formació prèvia individualitzada amb cadascun dels usuaris participants i, alhora, des del servei de Teràpia Ocupacional, s'està treballant mitjançant la formació d’etiquetatge amb altres persones a qui també els agradaria participar de l'activitat en un futur.


L’objectiu de la tasca és col·laborar amb Aliments Onyar i portar a terme l’etiquetatge dels productes de la gamma dels elaborats (salses, patés vegetals i altres conserves) i els fruits secs, els envasos dels quals són de diferents mides i formats (pots de vidre, bosses i safates).


L'etiquetage es desenvolupa mitjançant l’ajuda d’uns patrons adaptats per tal de facilitar-ne la feina i que tothom hi pugui participar, sempre amb la supervisió del monitor referent.


L’activitat s’estructura en dues fases: en primer lloc, es facilita un resum de l’activitat concreta per tal que els usuaris anticipin la tasca i permeti organitzar-la bé, a més de tenir el material específic a treballar i les quantitats a fer; en segon lloc, s’organitza el material per a cadascun dels usuaris i procedeixen a realitzar la tasca concreta de l'etiquetatge. Un cop acaben, el que es fa és posar el material finalitzat a la caixa corresponent.

Com dèiem, actualment, el grup el formen 6 persones usuàries del servei de Teràpia Ocupacional, i un monitor referent; tanmateix, donats els bon resultats de l'activitat i l'èxit en quan a motivació, s'està estudiant fer un nou grup a mig termini.


Per a qui no conegui la Teràpia Ocupacional, us expliquem que la finalitat d'aquest servei és potenciar i mantenir les capacitats i les habilitats de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant l'ocupació terapèutica i, en el cas de la Fundació Ramon Noguera, alhora utilitzant una metodologia pionera: la Planificació Centrada en la Persona, un procés que posa èmfasi en la importància dels objectius de vida que té la persona, dels seus desitjos i les seves necessitats de suport, focalitzant les fortaleses, habilitats i les preferències de la persona i recollint-les en un Pla de Vida.


Ocupación terapéutica en el obrador de Aliments Onyar


versión en castellano

Ya hace unos meses que un grupo de usuarios del servicio de Terapia Ocupacional de la Fundación Ramon Noguera desarrollan una nueva actividad de ocupación terapéutica en el obrador de Aliments Onyar.


Se trata de 6 personas del Centro Ocupacional Montilivi (Girona) que, acompañadas de un monitor referente y durante unas horas a la semana, asisten al obrador para llevar a cabo tareas de etiquetado de los envases de nuestros productos ecológicos en una estancia habilitada para a este proceso.


Para los criterios de selección de las personas que realizan la actividad, se han tenido en cuenta las preferencias individuales, siguiendo el modelo del Plan Centrado en la Persona, así como las capacidades, habilidades y autonomía de cada uno.


Se ha realizado una formación previa individualizada con cada uno de los usuarios participantes y, al mismo tiempo, desde el servicio de Terapia Ocupacional, se está trabajando mediante la formación de etiquetado con otras personas a las que también les gustaría participar de la actividad en un futuro .


El objetivo de la tarea es colaborar con Alimentos Onyar y llevar a cabo el etiquetado de los productos de la gama de los elaborados (salsas, patés vegetales y otras conservas) y los frutos secos, los envases de los cuales son de diferentes tamaños y formatos (botes de vidrio, bolsas y bandejas).


El etiquetaje se desarrolla mediante la ayuda de unos patrones adaptados para facilitar su trabajo y que todos puedan participar, siempre con la supervisión del monitor referente.


La actividad se estructura en dos fases: en primer lugar, se facilita un resumen de la actividad concreta para que los usuarios anticipen la tarea y permita organizarla bien, además de tener el material específico a trabajar y las cantidades a hacer; en segundo lugar, se organiza el material para cada uno de los usuarios y proceden a realizar la tarea concreta del etiquetado. Una vez terminan, lo que se hace es poner el material finalizado en la caja correspondiente.


Como decíamos, actualmente, el grupo lo forman 6 personas usuarias del servicio de Terapia Ocupacional, y un monitor referente; sin embargo, dados los buenos resultados de la actividad y el éxito en cuanto a motivación, se está estudiando hacer un nuevo grupo a medio plazo.


Para quien no conozca la Terapia Ocupacional, os contamos que la finalidad de este servicio es potenciar y mantener las capacidades y las habilidades de las personas con discapacidad intelectual mediante el empleo terapéutico y, en el caso de la Fundación Ramon Noguera , a la vez utilizando una metodología pionera: la Planificación Centrada en la persona, un proceso que pone énfasis en la importancia de los objetivos de vida que tiene la persona, de sus deseos y sus necesidades de apoyo, focalizando las fortalezas, habilidades y las preferencias de la persona y recogiéndolas en un Plan de Vida.

154 views

コメント


bottom of page